วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

งานศิลปะนาย.พฤฒิพงศ์ เปลี่ยนแก้ว

ชื่อ นาย พฤฒิพงศ์ เปลี่ยนแก้ว
ชื่อเล่น kong
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์
เอก ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ปี 1
อยู่ จ.สมุทรสงคราม